Nórska spoločnosť Piql pred štyrmi rokmi uviedla na trh novinku z prostredia ukladania dát. Predstavila nám filmový pás so životnosťou viac ako 500 rokov, ktorý si našiel svoje miesto najmä v archivácii vedeckých, kultúrnych, historických a ďalších dôležitých dát. Zálohovanie dát na piqlFilm je spoľahlivou voľbou z viacerých opatrení, ktoré zaručuje ich bezpečnosť. Sem patrí jeho odolnosť, dlhodobosť, a najmä nezničiteľnosť. Tá je pri ukladaní citlivých dát najdôležitejšia. Odolnosť voči vplyvu elektromagnetickému pôsobeniu zaručuje stabilitu v zachovaní dát a zaručuje jeho nezničiteľnosť. Viac nám však prezradil Ladislav Hodinka zo spoločnosti Piql Slovakia v rozhovore.

Aké boli začiatky? …


As the name suggests, the Monuments Office of the Slovak Republic (PUSR), with its archives, acts as the protector of the monument fund in Slovakia. Fortunately, years ago, his representatives became fully aware of the importance of digitising the archival documents under their administration. The archive has been systematically dedicated to digitisation since 2006. They started as one of the first memory institutions in Slovakia with scanning the oldest image documents (photographs, slides, glass negatives, plans, and graphics) stored in JPG and TIFF formats. Gradually, they added the oldest file agenda from the activities of monument authorities in Slovakia from…


Ako už napovedá ich názov, Pamiatkový úrad SR so svojím archívom zastupuje funkciu ochrancu pamiatkového fondu na našom území. Jeho zástupcovia si našťastie už pred rokmi začali plne uvedomovať dôležitosť digitalizácie archívnych dokumentov, ktoré majú pod svojou správou. Archív Pamiatkového úradu SR sa tak digitalizácii venuje systematicky od roku 2006. Začínali ako jedna z prvých pamäťových inštitúcií na Slovensku, prvé práce súviseli so skenovaním najstarších obrazových dokumentov (fotografií, diapozitívov, sklenených negatívov, plánov a grafík) ukladaných vo formátoch JPG a TIFF. Postupne k nim pridali najstaršiu spisovú agendu z činnosti pamiatkových orgánov na Slovensku z rokov 1919–1950 vo formáte PDF. Tak…


The international architectural firm SIEBERT + TALAŠ was founded in 2002 by Matej Siebert and Roman Talaš, and currently operates both in Slovakia and in the Czech Republic.

For almost two decades, its architects have worked on a wide range of large and small designs, projects of residential houses, offices, hotels, commercial and logistics spaces at home and abroad. Their recent projects include also the new Bratislava bus station, which is already a major landmark in the city center.

Naturally, in the years of operation in SIEBERT + TALAŠ, they managed to produce a huge amount of documents that need…


Medzinárodná architektonická firma SIEBERT + TALAŠ bola založená v roku 2002 Matejom Siebertom a Romanom Talašom a v súčasnosti pôsobí ako na Slovensku, tak aj v Českej republike.

Za takmer dve desaťročia jej architekti pracovali na širokom spektre veľkých, ako aj menších návrhov a projektov obytných domov, kancelárií, hotelov, obchodných či logistických priestorov doma aj v zahraničí. Medzi ich nedávne projekty patrí aj práve realizovaná, nová autobusová stanica Bratislava, ktorá je už teraz významnou dominantou v centre mesta.

Je prirodzené, že za roky pôsobenia stihli v SIEBERT + TALAŠ vyprodukovať ohromné množstvo dokumentov, ktoré je potrebné uchovať. Tak ako aj…


Azyl Production is currently one of the largest companies of film production in Slovakia. Following the success of the feature film Candidate (Kandidát), they have expanded their portfolio to produce a series of 100 opinions (100 názorov) for Radio and Television of Slovakia, as well as a series for several internet portals. However, they primarily focus their production on cooperation with debutants. Last year, they also stood behind the film Amnesty (Amnestie), which depicted the events after Václav Havel´s amnesties in January 1990, just a few days after his election as Czechoslovak president. …


Spoločnosť Azyl Production je v súčasnosti jedným z najväčších producentov filmovej tvorby na Slovensku. Po úspechu celovečerného filmu Kandidát rozšírila svoje portfólio aj na produkovanie sérií 100 názorov pre RTVS, ale aj sérií pre niekoľko internetových portálov. Svoju produkciu však primárne zameriava na spoluprácu s debutantmi. Minulý rok stála aj za filmom Amnestie, vykresľujúcom udalosti po udelení amnestií Václavom Havlom v januári 1990, len pár dní po svojom zvolení za československého prezidenta. Na druhej strane film Kandidát ukazuje, ako sú v dnešnej dobe najcennejším tovarom informácie a veľkú moc médií, ktorá manipulovaním s udalosťami môže ovplyvňovať celý svet.

Ako vznikla…


Radar data is also important for climatologists

The Slovak Hydrometeorological Institute (SHMÚ) is a specialized organization performing meteorological service at the national and international levels. It is most often brought to the public’s attention through meteorological and hydrological forecasts and warnings. Although it has been operating under this name only since 1969, it followed up on the work with meteorological and hydrological services, which have been operating in Central Europe since the middle of the 19th century. …


Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) je špecializovaná organizácia, vykonávajúca meteorologickú službu na národnej i medzinárodnej úrovni. Verejnosti sa najčastejšie dostáva do povedomia prostredníctvom meteorologických a hydrologických predpovedí a výstrah. Aj keď pod týmto názvom pôsobí iba od roku 1969, pokračuje v práci meteorologických a hydrologických služieb, ktoré pôsobili na území Slovenska približne od polovice 19. storočia. Už vyše 150 rokov sa tak u nás pravidelne monitoruje stav ovzdušia a vôd či popisujú deje v atmosfére a hydrosfére.

Podľa slov Vladimíra Raka, koordinátora obchodných aktivít SHMÚ, dáta doteraz ukladali rôznymi spôsobmi — od archivácie papierových denníkov pri pozorovaní, až po rôzne médiá…


ISTROKAPITAL is one of the major financial groups in the Central European region. The companies belonging to the ISTROKAPITAL group provide comprehensive professional services, especially in the field of banking and finance. The cooperation with PIQL Slovakia was established in the course of 2019 thanks to the piqlFilm-GO project, which is co-financed within the European Union Horizon 2020 programme. For ISTROKAPITAL, the cooperation was a pleasant change, as until now they had stored their data on memory disks, where there was a risk of damage, irreversible clicks, password theft, or other major event leading to their corruption. …

Piql Slovakia

Uchovávame údaje offline na nadčasovom médiu, čím pomáhame klientom chrániť nenahraditeľné informácie.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store